Artikel 138 - Aanpassing niet gewijzigde bepalingen

  1. Voordat de in tweede lezing aangenomen voorstellen tot verandering in de Grondwet door de Koning worden bekrachtigd, kunnen bij de wet:

    a. de aangenomen voorstellen en de ongewijzigd gebleven bepalingen van de Grondwet voor zoveel nodig aan elkaar worden aangepast;

    b. de indeling in en de plaats van hoofdstukken, paragrafen en artikelen, alsmede de opschriften worden gewijzigd.

  2. Een voorstel van wet, houdende voorzieningen als bedoeld in het eerste lid onder a, kunnen de kamers alleen aannemen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

MEER OVER DIT ONDERWERP
WETENSCHAPPELIJK COMMENTAAR
THEMA IN HET KORT
KLASSIEKE UITSPRAKEN
recente rechtspraak
REAGEER!

Artikel 139 - Bekendmaking en inwerkingtreding

De veranderingen in de Grondwet, door de Staten-Generaal aangenomen en door de Koning bekrachtigd, treden terstond in werking, nadat zij zijn bekendgemaakt.

MEER OVER DIT ONDERWERP
WETENSCHAPPELIJK COMMENTAAR
THEMA IN HET KORT
KLASSIEKE UITSPRAKEN
recente rechtspraak
REAGEER!

Artikel 140 - Handhaving bestaande regelgeving

Bestaande wetten en andere regelingen en besluiten die in strijd zijn met een verandering in de Grondwet, blijven gehandhaafd, totdat daarvoor overeenkomstig de Grondwet een voorziening is getroffen.

MEER OVER DIT ONDERWERP
WETENSCHAPPELIJK COMMENTAAR
THEMA IN HET KORT
REAGEER!

Artikel 141 - Bekendmaking herziene Grondwet

De tekst van de herziene Grondwet wordt bij koninklijk besluit bekendgemaakt, waarbij hoofdstukken, paragrafen en artikelen kunnen worden vernummerd en verwijzingen dienovereenkomstig kunnen worden veranderd.

MEER OVER DIT ONDERWERP
WETENSCHAPPELIJK COMMENTAAR
THEMA IN HET KORT
KLASSIEKE UITSPRAKEN
recente rechtspraak
REAGEER!