GRONDWET
Ten geleide
De hoofdstukken
Wijzigingsvoorstellen
Register
Zoekfilters
Auteur
Trefwoord

TEN GELEIDE

Ernst Hirsch Ballin, Gert-Jan Leenknegt

De Grondwet is de bedding waarin politiek en recht stromen. Die stroom blijft in beweging, trekt volop aandacht, maar dat de bedding het verloop van de stroom meebepaalt ontgaat velen. Nog minder leeft het besef dat de kracht van het water zo groot kan worden, dat de bedding een ander verloop krijgt. Bepalingen in de Grondwet hebben met de ontwikkeling van Nederland tot een democratische rechtsstaat soms betekenissen gekregen die bij de opstelling nog niet werden voorzien. Door dit wetenschappelijke commentaar op de Grondwet online te ontsluiten willen we daarin verandering brengen. Om het werk ook voor niet-juristen toegankelijk te maken, worden de onderdelen van dit commentaar van een korte toelichting voorzien die ook niet-juristen duidelijkheid wil bieden.
 
Dit artikelsgewijs en systematisch commentaar is een nieuwe editie van het systematisch en artikelsgewijs commentaar dat laatstelijk in 2000 verschenen is onder redactie van prof. mr. A.K. Koekkoek, in leven hoogleraar staats- en bestuursrecht in Tilburg, tevens lid van de Eerste Kamer (en voordien de Tweede Kamer) van de Staten-Generaal. Eerder voerde hij de redactie samen met onze overleden Rotterdamse collega prof. mr. P.W.C. Akkermans, die het werk in 1987 begonnen was. Tilburg Law School zet hun werk voort met steun van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het vfonds.
 
De nieuwe editie verschijnt onder onze redactie. De publicatie online maakt het mogelijk te beginnen met een herzien commentaar op hoofdstuk 1 en enkele andere bepalingen. In de komende tijd zullen wij het commentaar geleidelijk completeren en ook voortdurend actualiseren. Wij zijn de huidige en vroegere auteurs van het commentaar en de uitgever van de vorige edities, Kluwer te Deventer, erkentelijk voor hun medewerking aan dit project. Voor reacties en suggesties houden wij ons ten zeerste aanbevolen.
 
Ernst Hirsch Ballin
Gert-Jan Leenknegt

www.nederlandrechtsstaat.nl wordt ondersteund door Tilburg University, het Vfonds en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties